Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA – Miasto Konin

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina,

  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konferencji edukacyjnej pn. Klimatyczny Konin. Zielono –niebieska infrastruktura na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa rejestracja i uczestnictwo Osoby w konferencji edukacyjnej projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne.
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.